Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020
IPD1
Prazas ofertadas
12 12 12
IPD2
Demanda
2 4 4
IPD3
Matrícula de novo ingreso
2 3 4
IPD4
Nº de estudantes matriculados
2 3 4
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
50,00% 66,67% 50,00%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
30,00% 45,45% 54,55%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
0,00% 0,00% 0,00%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

100,00%

100,00%

100,00%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta)
30,00% 45,45% 36,36%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
50,00% 50,00% 50,00%
IPD16
% de directores estranxeiros
7,69% 8,33% 7,69%
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
1 1 2
IPD18-01
Número de teses defendidas
2 2 1
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

2

2

1

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

4

5

4

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
100,00% 100,00% 100,00%